021-88245961
  • 021-88245961

یادگیری کلمات با ریشه شناسی

یادگیری کلمات با روش ریشه شناسی کلمه Pede

centipede: هزارپا

expedition: سفر

pedestrian: عابر پیاده

tripod: سه پایه

monopod: یک پایه

pedal: جای پا

biped: دوپا

quadruped: چهارپا

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به pede استفاده کنیم.

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با ریشه شناسی است که یکی ازاساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از ریشه شناسی  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.