021-88245961
  • 021-88245961

قواعد گرامری

 توالی دو یا چند فعل 

این فیلم نکاتی در ارتباط با بخش قواعد گرامری است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.