021-88245961
  • 021-88245961

قواعد گرامری

صفات فاعلی معمولا به ing ختم شده و تاثیر"گزار" هستند.

در حالی که صفات مفعولی شکل سوم فعل بوده و تاثیر"پذیر" هستند.

این فیلم نکاتی در ارتباط با بخش قواعد گرامری است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از قواعد گرامری تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.