021-88245961
  • 021-88245961

کلمات شهر

کلمات مربوط به معابر شهر زبان انگلیسی

street: خیابان

alley: کوچه

square: میدان

avenue: خیابان اصلی

boulevad: بلوار

pedestrian: عابرپیاده

pedestrian bridge: پل عابرپیاده

pedestrian crosssing: خط عابرپیاده

zebra crossing: خط عابرپیاده

one-way: یک-طرفه

two-way: دو-طرفه

dead-end: بن بست

intersection: تقاطع

 

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به معابر شهر استفاده کنیم.

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با vocabulary است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از vocabulary  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.