021-88245961
  • 021-88245961

کلمات ضروری

کلمات مربوط به ابزارآلات به زبان انگلیسی

factory

toold

wrench

monkey wrench

hand tongs

drill

scissors

ruler

screwdriver

beads and bolts

hammer

 

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به ابزارآلات استفاده کنیم.

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با vocabulary است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از vocabulary  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.