021-88245961
  • 021-88245961

کلمات ضروری

کلمات مربوط به غذا و رژیم

diet: رژیم

blanced diet: رژیم متعادل

have/be on a diet: رژیم داشتن

go on a diet: رژیم گررفتن

cut down on s.th: کم تر کردن مصرف چیزی

lose weight: وزن از دست دادن

gain weight: وزن گرفتن

junk food: هله هوله

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به غذا و رژیم استفاده کنیم.

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با vocabulary است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از vocabulary  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.