021-88245961
  • 021-88245961

اصطلاحات انگلیسی

تو یه نگاه عاشق شدن

to fall in love at first sight

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از اصطلاحات انگلیسی استفاده کنیم.

 

این فیلم در رابطه با اصطلاح تو یه نگاه عاشق شدن

به زبان انگلیسی است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.