021-88245961
  • 021-88245961

با شاگردان پر حرف چه باید کرد؟

شاگردان پر حرف :

همه ی اساتید زبان در همه ی زبان ها حتما حداقل یک بار در یکی از کلاس هایشان شاگردی داشته اند که با پرحرفی که دارند، وقت استاد و شاگردان دیگر را هدر داده و کنترل کلاس را از دست استاد خارج می کنند.

اما چاره این مشکل چیست؟

استاد باید بتواند شاگردان پرحرف را کنترل کرده و توازن کلاس را حفظ کند، به این منظور استاد می تواند:

پر حرف

 فعالیت های گروهی را در کلاس ایجاد کند تا شاگردان پرحرف انرژی خود را تخلیه کرده و فرصت به شاگردان کم حرف نیز برای حرف زدن برسد. استاد می تواند شاگردان پرحرف را در یک گروه و شاگردان کم حرف را در گروهی دیگر قرار دهد تا فرصت حرف زدن برای شاگردان کم حرف ایجاد شده و شاگردان پرحرف نیز کنترل شوند. 

راه دیگر این است که استاد، تمامی (یا اکثر) غلط های  شاگرد پر حرف را در آن واحد بگیرد (روش های تصحیح غلط های شاگردان) تا کمی از اعتماد به نفس بیش از حد شاگرد پرحرف جلوگیری شود. با به کارگیری این روش، شاگرد پرحرف زمان بیشتری را صرف فکر کردن به غلط های خود می کند و تبعا زمان کمتری برای حرف زدن خواهد داشت.

علاوه بر این روش ها، می توان فعالیت های از پیش طراحی شده بسیاری را در اختیار این دسته از شاگردان قرار داد تا در مواقعی که در کلاس بیکار هستند، مشغول آن فعالیت ها باشند تا کمتر به فکر حرف زدن بیافتند. این فعالیت ها زمان زیادی از شاگردان پرحرف گرفته و به صورت نا خودآگاه تمایل آن ها را برای حرف زدن می کاهد.

اما راهی که شاید کمی ظالمانه هم به نظر برسد این است که استاد گاهی از موارد وسط حرف  شاگرد پر حرف بپرد و جلوی پر حرفی او را بگیرد.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت شما زبان آموزان است.