021-88245961
  • 021-88245961

انگلیسی برای کودکان

استفاده از وسایل کمک آموزشی

آموزش زبان انگلیسی به کودکان نیازمند راه و روش متفاوتی از تدریس می باشد و باید در نظر داشت که می توان با استفاده از ساده ترین وسایل کمک آموزش چه در منزل با همکاری والدین و چه در محیط های آموزشی می توانیم این فرصت را برای کودکان خود ایجاد کنیم تا خلاقانه تر در این مسیر گام بردارند و یادگیری زبان انگلیسی برایشان لذت بخش تر و آسان تر شود.