021-88245961
  • 021-88245961

اصطلاحات ترکی استانبولی

Aile خانواده

Anne مادر

Baba  پدر

Abi  برادر  بزرگتر

Abla خواهر بزرگتر

Kız kardeş خوهر کوچکتر

Erkek kardeş برادر بزرگتر

Kız arkadaş دوست دختر

Erkek arkadaş دوست پسر

Kayın peder پدر شوهر / پدر زن

Kayın valide مادر شوهر / مادر زن

Gelin عروس

Damat داماد

 

از اینجا می توانید در رابطه با نمونه ای از اصطلاحات ترکی استانبولی را نیز بیاموزید.

 

هدف ما آموزش با لذت شما زبان آموزان است.