021-88245961
  • 021-88245961

کلمات ضروری

بلا های طبیعی به زبان انگلیسی

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به بلا های طبیعی استفاده کنیم.

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با vocabulary است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از vocabulary  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.