021-88245961
  • 021-88245961

آزمون آیلتس

 نکته تلفظی جالب 

این فیلم نکاتی در ارتباط با بخش تلفظ آیلتس است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.