021-88245961
  • 021-88245961

کلمات ضروری

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به مسیریابی استفاده کنیم.

 

turn right: پیچیدن به راست

turn left: پیچیدن به چپ

take the second right: پیچیدن دومی به راست

take the third left: پیچیدن سومی به چپ

go straight ahead: مستقیم به جلو رفتن

pass: رد کردن

take the u-turn: دور زدن دوربرگردان

it is on your right: دست راست

 

 

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با vocabulary است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از vocabulary  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.