021-88245961
  • 021-88245961

قواعد گرامری

All the countries یا All the country

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با بخش قواعد گرامری است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از قواعد گرامری تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.