021-88245961
  • 021-88245961

حروف تعریف زبان انگلیسی

در این ویدیوی آموزشی از آموزشگاه کوکی گیشا، تفاوت و کاربرد حروف تعریف معرفه و نکره را به زبان انگلیسی می آموزیم.