09371179293
  • 09371179293

آموزشگاه زبان کوکی

اصطلاحات  ترکی استانبولی
اصطلاحات ترکی استانبولی

چگونه به زبان ترکی استانبولی وقت بخیر بگوییم

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات ترکی استانبولی
اصطلاحات ترکی استانبولی

اصطلاحات پر کاربرد در زبان ترکی استانبولی

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات ترکی استانبولی
اصطلاحات ترکی استانبولی

اسامی تعدادی از لوازم آرایش به زبان ترکی استانبولی

اطلاعات بیشتر
اصطلاحات ترکی استانبولی
اصطلاحات ترکی استانبولی

اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی

اطلاعات بیشتر