ریشه شناسی (pede)


ریشه ی PEDE که به معنی "پا" هست

centipede: هزارپا

expedition: سفر

pedestrian: عابر پیاده

tripod: سه پایه

monopod: یک پایه

pedal: جای پا

biped: دوپا

quadruped: چهارپا