موقعیت های فوتبالی


موقعیت های فوتبالی

goalkeeper: دروازهبان

defending line: خط دفاع

central back: مدافع وسط

right back: دفاع راست

left back: دفاع چپ

midfielders: خط هافبک

right wing: بال راست

left wing: بال چپ

forward: مهاجم

sricker: تمام کننده