جهت یابی و مسیر


turn right: پیچیدن به راست

turn left: پیچیدن به چپ

take the second right: پیچیدن دومی به راست

take the third left: پیچیدن سومی به چپ

go straight ahead: مستقیم به جلو رفتن

pass: رد کردن

take the u-turn: دور زدن دوربرگردان

it is on your right: دست راست