ریشه شناسی (cred)


ریشه cred که به معنی باور یا اعتبار هستش:

credit card: کارت اعتباری

credible: باور کرردنی

incredible: باور نکردنی

creed: عقیده

credulous: زودباور

credulity: زود باوری

creditor: طلب کار

credibility: اعتبار