صفات فاعلی و مفعولی


صفات فاعلی معمولا به ing ختم شده و تاثیر"گزار" هستند. در حالی که صفات مفعولی شکل سوم فعل بوده و تاثیر"پذیر" هستند