کلمات مربوط به شهر


street: خیابان

alley: کوچه

square: میدان

avenue: خیابان اصلی

boulevad: بلوار

pedestrian: عابرپیاده

pedestrian bridge: پل عابرپیاده

pedestrian crosssing: خط عابرپیاده

zebra crossing: خط عابرپیاده

one-way: یک-طرفه

two-way: دو-طرفه

dead-end: بن بست

intersection: تقاطع