کلمات مربوط به غذا و رژیم


کلمات مربوط به غذا و رژیم

diet: رژیم

blanced diet: رژیم متعادل

have/be on a diet: رژیم داشتن

go on a diet: رژیم گررفتن

cut down on s.th: کم تر کردن مصرف چیزی

lose weight: وزن از دست دادن

gain weight: وزن گرفتن

junk food: هله هوله