روبوسی


kiss cheeks: بوس روی گونه

firm handshake: یه دست مردونه 

bow: تعظیم کرردن

tap on s.b's back: زدن به شونه ی یک نفر

hug: بغل کردن

fist bump

high five

give s.b a cold shouilder