ترکی استانبولی


Aile خانواده

Anne مادر

Baba  پدر

Abi  برادر  بزرگتر

Abla خواهر بزرگتر

Kız kardeş خوهر کوچکتر

Erkek kardeş برادر بزرگتر

Kız arkadaş دوست دختر

Erkek arkadaş دوست پسر

Kayın peder پدر شوهر / پدر زن

Kayın valide مادر شوهر / مادر زن

Gelin عروس

Damat داماد