زبان انگلیسی


اگر بخواهیم از اصطلاح کسی را به دنبال نخود سیاه فرستادن در زبان انگلیسی استفاده کنیم  می توانیم از عبارت: