زبان انگلیسی


دچار بیماری شدن :come  down with 

دچار بیماری بودن :suffer from an illness