زبان انگلیسی


کلمات با جمع مکسر در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی کلماتی وجود دارند با ریشه ی یونانی و لاتین که s جمع نمی گیرند .