زبان انگلیسی


کاریه که شده!

Dont cry over the spilt milk aparat