زبان انگلیسی


در زبان انگلیس هرگاه دو فعل در کنار هم قرار بگیرند, سه حالت وجود داره و اینکه.....