همه ی پادکست ها

common mistakes accuse of

0:00
04:50

common mistakes afraid of

0:00
32:20

آموزش زبان ترکی رستوران

0:00
01:00

آموزش زبان ترکی آدرس

0:00
43:00

اصطلاحات انگلیسی مربوط به سرما و زمستان

0:00
33:02