جملات پرسشی در ترکی استانبولی

در زبان ترکی برای سوالی کردن جمله دو روش وجود دارد:

  1. پرسش با استفاده از ضمایر پرسشی.
  2. پرسش با استفاده از پسوند پرسشی.
  • ضمایر پرسشی:

در یخچال چی هست؟

      Buzdolabında ne var?

      چی

      Ne

 
 

این اتاق را چه کسی تمیز کرد؟

      Kim temizledi bu odayı?

   چه کسی

       Kim 

 
 

کدام اتاق برای من است؟

      Hangi oda benim?

      کدام

 Hangi      

 
 

چند سال دارد؟

      Kaç yaşında?   

      چند

        Kaç 

 

چقدر طول خواهد کشید؟

     Nekadar sürecek?

      چقدر

   Nekadar 

 

 

چه زمانی خواهد آمد؟

     Ne zaman gelecek?

  چه زمانی

  Ne zaman 

 

مدرسه ات کجاست؟

     Okulun nerede?

    کجا

     Nerede

 

این بسته از کجا آمده است؟ 

     Bu paket nereden gelmiş?

    از کجا

   Nereden

 

 

 

  • پسوند پرسشی:

برای سوالی کردن محتوای جمله و یا هریک از اجزاء جمله می توان از چهار پسوند زیر استفاده کرد:

 

حال این سوال پیش می آید که بین چهار گزینه یmi / mı / mu / mü  کدام را باید انتخاب کنیم؟

- کافیست به آخرین حرف صدادار کلمه ای که مورد پرسش واقع شده است نگاه کنیم و طبق عکس زیر عمل کنیم:

 

به مثال های زیر توجه کنید: 

  • شما با دانستن این نکته می توانید فاکتورهای مختلف جمله را سوالی کنید . برای مثال به جمله ی زیر نگاه کنید :

علی دیروز همراه با احمد به مدرسه رفتند.  Ali dün Ahmet ile okula gittiler                                              

سوال هایی که ممکن است برای شنونده پیش بیاید این هاست:

1-علی ؟ دیروز با احمد به مدرسه رفتند؟ (اسم علی باعث تعجب شده است و یا شنونده متوجه اسم علی نشده است و طلب تایید می کند.)  

?Ali mi dün Ahmet ile okula gittiler- 

 2- علی دیروز با احمد؟ به مدرسه رفتند؟ (این بار اسم دوم که احمد است سوالی شده است؟)

?Ali dün Ahmet ile mi okula gittiler- 

3- علی با احمد دیروز؟ به مدرسه رفتند؟ (در این جمله زمان وقوع فعل مورد پرسش واقع شده است.)

?Ali dün mü Ahmet ile okula gittiler-

 

هدف ما آموزش  همراه با لذت زبان آموزان است.