021-88245961
  • 021-88245961

یادگیری کلمات با ریشه شناسی

کلمات مربوط به ریشه cred

credit card: کارت اعتباری

credible: باور کرردنی

incredible: باور نکردنی

creed: عقیده

credulous: زودباور

credulity: زود باوری

creditor: طلب کار

credibility: اعتبار

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به cred استفاده کنیم.

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با ریشه شناسی است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از ریشه شناسی  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.