021-88245961
  • 021-88245961

کلمات ضروری

آداب معاشرت به زبان انگلیسی

kiss cheeks: بوس روی گونه

firm handshake: یه دست مردونه 

bow: تعظیم کرردن

tap on s.b's back: زدن به شونه ی یک نفر

hug: بغل کردن

fist bump

high five

give s.b a cold shouilde

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از عبارات مربوط به آداب معاشرت استفاده کنیم.

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با vocabulary است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از vocabulary  تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.