021-88245961
  • 021-88245961

اصطلاحات انگلیسی

کاریه که شده!

Dont cry over the spilt milk aparat

با دیدن این فیلم، یاد می گیریم که چگونه از اصطلاحات انگلیسی استفاده کنیم.

 

این فیلم در رابطه با اصطلاح کاریه که شده به زبان انگلیسی است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از اصطلاحات دیگری به زبان انگلیسی تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.