09371179293
  • 09371179293

قواعد گرامری

در زبان انگلیس هرگاه دو فعل در کنار هم قرار بگیرند, سه حالت وجود داره و اینکه.....

 

این فیلم نکاتی در ارتباط با بخش قواعد گرامری است که یکی از اساتید آموزشگاه کوکی به شما ارائه داده است.

 

در اینجا می توانید، از نکات مهم دیگری از قواعد گرامری تماشا کنید.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت زبان آموزان است.