کارگاه تخصصی گرامر


در این کارگاه تخصصی گرامر که مخصوص زبان آموزان با سطح پیشرفته اند، می باشد، استاد شایان بهجتی کلوچه به آموزش گرامر های تخصصی زبان انگلیسی می پردازند که مورد نیاز متقاضیان آزمون های بین المللی می باشد. سر فصل های این کارگاه به شرح زیر است:

 تمامی زمان ها (فعل معلوم و مهجول)

 تفاوت کلمه، گروه کلمه، جمله واره و جمله

جملات ترکیبی، پیچیده و پیچیده-ترکیبی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

جمع های مکثر

تطابق فعل و فاعل در جمله

جمله واره های اسمیه، فعلیه و وصفی

کاربرد صحیح علایم نگارشی (ویرگول، نقطه، نقطه-ویرگول)

 

زمان برگزاری کارگاه نیز روز 5شنبه  15 شهریور از 10 الی 13 می باشد