09371179293
  • 09371179293

کارگاه تخصصی گرامر

در این کارگاه تخصصی گرامر که مخصوص زبان آموزان با سطح پیشرفته اند، می باشد، استاد شایان بهجتی کلوچه به آموزش گرامر های تخصصی زبان انگلیسی می پردازند که مورد نیاز متقاضیان آزمون های بین المللی می باشد. سر فصل های این کارگاه به شرح زیر است:

 تمامی زمان ها (فعل معلوم و مهجول)

 تفاوت کلمه، گروه کلمه، جمله واره و جمله

جملات ترکیبی، پیچیده و پیچیده-ترکیبی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

جمع های مکثر

تطابق فعل و فاعل در جمله

جمله واره های اسمیه، فعلیه و وصفی

کاربرد صحیح علایم نگارشی (ویرگول، نقطه، نقطه-ویرگول)

 

 

مقالات مرتبط