09371179293
  • 09371179293

روش غلط گیری شاگردان

آیا باید تمامی غلط های شاگردان تصحیح شود؟

مسئله ای که خیلی ازاساتید درباره آن سوال دارند، روش درست تصحیح غلط شاگردان است. بعضی ازاساتید اعتقاد دارند که همه ی غلط های شاگردان را باید درجا تصحیح کرد چرا که آن غلط ها ممکن است درذهن شاگردان مانده ونهادینه شود. اما تصحیح غلط های شاگردان امری بسیار علمی و حیاتی می باشد. 


برای غلط گیری از شاگردان هنگام صحبت کردن، باید با شخصیت روانشناسی آن ها قبل از هرچیزی آشنا بود. برای مثال: اگر شاگردی که دارای اعتماد به نفس پایینی می باشد را مورد حمله تصحیح کردن قرار دهیم، شاید آن شاگرد انگیزه حرف زدن را به کل ازدست بدهد و شاید به کل، دیگر نخواهد درکلاس شما شرکت کند.
نکته ی مهم دیگر تمرکز آن جلسه کلاس می باشد؛ تصور کنید که شما در حال تدریس زمان حال ساده هستید وشاگرد شما در حال فراگیری این مبحث گرامری می باشد. پس اگرشاگرد شما هنگام حرف زدن خود، اسم سوم شخص را به درستی استفاده نکند، می بایست غلط او را تصحیح کرد. اما اگر در همان جلسه، یک غلط تلفظی از او سر زد، شاید نیازی به غلط گیری ازاونباشد. 


از طرفی، گاهی در بعضی ازجلسات، تمرکز کلاس بر روی روان صحبت کردن است. در چنین مواقعی، غلط گیری پی در پی از شاگردان می تواند مانع صحبت کردن آن ها بشود. البته در چنین مواقعی می توان از روش غلط گیری با تاخیر استفاده کرد.

 

هدف ما آموزش همراه با لذت شما زبان آموزان است.