دوره های آموزش مجازی

ریشه شناسی


.

 • سطح دوره آموزشی: متوسط

 • قیمت دوره :

  450,000 تومان 760,000 تومان

 • زمان کل دوره : 28:26:42

 • تعداد قسمت‌ها : 20

 • ابتدا عضو سایت شوید.


نام مدرس: شایان بهجتی کلوچه

پیشنیاز: عشق و علاقه شما


جلسه اول
01:03:45

.

جلسه دوم
01:30:19

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه سوم
01:27:13

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه چهارم
01:27:21

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه پنجم
01:21:15

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه ششم
01:18:44

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه هفتم
01:31:33

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه هشتم
01:29:27

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه نهم
01:22:26

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه دهم
01:27:58

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه یازدهم
01:25:45

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه دوازدهم
01:22:20

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه سیزدهم
01:29:21

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه چهاردهم
01:21:46

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه پانزدهم
01:16:04

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه شانزدهم
01:20:28

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه هفدهم
01:21:50

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه هجدهم
01:45:09

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه نوزدهم
01:32:58

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
جلسه بیستم
01:31:00

.

برای خرید دوره ابتدا عضو سایت شوید.

ثبت نام
 • سطح دوره آموزشی: متوسط

 • قیمت دوره :

  450,000 تومان 760,000 تومان

 • زمان کل دوره : 28:26:42

 • تعداد قسمت‌ها : 20

 • ابتدا عضو سایت شوید.


نام مدرس: شایان بهجتی کلوچه

پیشنیاز: عشق و علاقه شما