مکالمه موقعیت محور

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره مکالمه با فیلم (مقدماتی)

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره مکالمه با فیلم (متوسط به بالا)

مشاهده رایگان جلسه اول

لیسنینگ و ریدینگ آیلتس

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره جامع 90 روزه مکالمه

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره جامع 120 روزه آیلتس

مشاهده رایگان جلسه اول

سوپر مدرس چند بعدی

مشاهده رایگان جلسه اول